1.- Identificació del titular i informació general

KOLUTÉ és el nom comercial que utilitza Càritas Diocesana de Mallorca per al projecte de venda online de productes realitzats en el taller gestionat per Càritas. Els presents Termes i Condicions regulen l'accés i l'ús del lloc web https://kolute.org (d'ara endavant, el Lloc web) titularitat de Càritas Diocesana de Mallorca (d'ara endavant, KOLUTÉ), amb C.I.F. R-07000067-B i domicili social en Calle Seminari 4, 07001, Palma de Mallorca (Illes Balears), així com els serveis i productes oferts per KOLUTÉ en el seu lloc web.

KOLUTÉ ofereix aquest lloc web subjecte als presents Termes i Condicions. En visitar el lloc web o utilitzar els serveis o aplicacions del lloc web, l'usuari accepta aquests Termes i Condicions.

Per a l'accés al lloc web no es requerirà el registre dels Usuaris. No obstant això, per poder contractar algun dels serveis oferts per KOLUTÉ, es requerirà el registre de l'Usuari i l'acceptació d'aquestes condicions abans de formalitzar el pagament.

A través del lloc web, KOLUTÉ ofereix als Usuaris roba i complements de la marca KOLUTÉ.

Els presents Termes i Condicions de KOLUTÉ descrits a continuació, defineixen els drets i obligacions de KOLUTÉ i els Usuaris en el marc del lloc web. Aquests són els únics Termes i Condicions aplicables a l'ús del lloc web (sense perjudici que para determinats serveis podrien existir condicions particulars) i a la contractació de comandes a través del lloc web i substitueixen a qualssevol altres condicions, excepte previ acord i per escrit entre KOLUTÉ i l'Usuari.

2.- Dades d'Usuari

Per poder adquirir els productes oferts a través del Lloc web serà necessari que l'Usuari es registri a través del formulari d'inscripció disponible en el Lloc web.

L'Usuari serà responsable de mantenir la confidencialitat de les dades i informació aportats i de restringir l'accés al seu ordinador i a les seves claus d'accés per evitar possibles usos no autoritzats.

En cas que l'Usuari tingui motius per creure que les seves dades han estat posats en coneixement d'un tercer, o si aquests han estat utilitzats de manera no autoritzada, o són susceptibles de ser-ho, haurà de comunicar aquesta situació a KOLUTÉ de forma immediata.

L'Usuari haurà de comprovar que les seves dades són correctes i complets i informar a KOLUTÉ quan hi hagi alguna variació i/o modificació en la informació que hagi facilitat en el procés de compra.

3.- Comandes i condicions de venda

Els serveis i productes oferts a través del Lloc web de KOLUTÉ estan destinats a la compra per part dels Usuaris de roba i complements de la marca KOLUTÉ.

Per poder contractar una comanda de KOLUTÉ, l'Usuari haurà de ser major de 18 anys.

Des del Lloc web www.kolute.org, KOLUTÉ realitzarà l'enviament de comandes a Península i Balears.

Per a la realització de comandes a través del Lloc web, l'Usuari haurà de facilitar una sèrie de dades amb caràcter previ a la contractació, a través del formulari de compra, i que seran necessaris per poder gestionar la seva ordre de compra.

4.- Preu, forma de pagament i codis descompto

Una vegada completats les dades del formulari, l'Usuari haurà de procedir al pagament de la comanda a través dels mitjans de pagament especificats en el Lloc web.

Posteriorment al fet que el pagament sigui efectuat, l'Usuari rebrà un e-mail de confirmació de la comanda, en el qual s'inclourà un resum dels articles adquirits, la modalitat d'enviament sol·licitada i l'adreça de destinació.

Si al moment d'efectuar-se el pagament es produís una incidència que impedeixi realitzar el pagament, l'Usuari rebrà un missatge automàtic d'error de pagament i la seva comanda no serà tramitat fins a no completar-se amb èxit el procés de pagament.

Els preus dels serveis s'expressen en Euros (€), incloent els impostos i les despeses de gestió i enviament, l'import del qual s'indicarà al moment de la confirmació definitiva de cada comanda.

Tots els preus mostrats són preus finals, quedant expressament inclosos l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), sense perjudici que l'usuari tindrà a tot moment informació desglossada del preu del producte. 

KOLUTÉ podrà oferir periòdicament codis de descompte als seus Usuaris. Aquests descomptes només podran aplicar-se conforme a les instruccions especificades per KOLUTÉ pel que fa a cada codi, i en tot caso els Usuaris només podran utilitzar un únic codi per comanda.

L'ús de codis de descomptes no seran compatibles amb determinades accions promocionals i col·leccions.

5.- Informació sobre els productes i serveis de KOLUTÉ

Les dades incloses en el lloc web en cada descripció dels productes i serveis, en les seves fotografies, representacions gràfiques o iconogràfiques o vídeos així com noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe, tenen una funció merament informativa. Per tant, KOLUTÉ declina qualsevol responsabilitat per l'aparició d'errors en aquesta informació, si bé es compromet a prendre totes les mesures al seu abast per corregir en la major brevetat possible els referits errors o omissions després d'haver estat informada dels mateixos.

6.- Devolucions

L'Usuari podrà retornar a KOLUTÉ, sense cost algun, qualsevol producte. Tenint en compte la naturalesa dels productes contractats, l'Usuari tindrà un termini de 15 dies des de la recepció del producte per comunicar a KOLUTÉ la seva falta de conformitat amb el mateix. Si se superés aquest termini qualsevol dany i perjudici serà assumit per l'Usuari.

Per formalitzar la devolució, l'Usuari es posarà en contacte amb KOLUTÉ dins del termini concedit, en el següent mail (info@kolute.org) indicant el producte o productes.

Una vegada que KOLUTÉ hagi rebut la comunicació de l'Usuari, li informarà en el termini d'entre 3 –5 dies hàbils.

Les oficina/magatzem a les quals els Usuaris podran enviar el producte defectuós és la següent:

- Carrer Socors, 20A, Palma de Mallorca, 07002, Illes Balears. Espanya

Cada producte a retornar haurà de trobar-se sense usar i amb totes les seves etiquetes, embalatges i -si escau-, documentació i elements accessoris originals que vinguessin amb el mateix. Si no es procedís d'aquesta manera per part de l'Usuari, KOLUTÉ es reserva el dret a denegar la devolució.

Una vegada rebut el producte, KOLUTÉ donarà la possibilitat de resoldre el contracte.

KOLUTÉ durà a terme la devolució de la totalitat de l'import pagat a l'Usuari per la compra del producte (inclòs les despeses d'enviament).

KOLUTÉ informa als Usuaris que el termini de la devolució dels imports pagats dependrà del mètode de pagament que hagués utilitzat l'Usuari a l'hora de comprar el producte:

-Si l'Usuari ha realitzat el pagament mitjançant targeta de crèdit/dèbit, KOLUTÉ li retornarà l'import pagat en un termini de 14 dies naturals des que l'Usuari va decidir resoldre el contracte.

-Si l'Usuari ha realitzat el pagament mitjançant PayPal, KOLUTÉ li retornarà l'import pagat en un termini de 24-48 hores hàbils des que l'Usuari va decidir resoldre el contracte.

7.- Política de Canvi de productes

KOLUTÉ no admet el canvi entre un producte comprat per l'Usuari per un altre producte que estigui ofert en el Lloc web.

En cas que l'Usuari vulgui realitzar el canvi en un producte, haurà d'exercitar el seu dret de desistiment sobre el mateix conformi l'establert en la clàusula 6.2 i comprar posteriorment el nou producte que desitgi.

8.- Ús del Lloc web

No està permès l'ús del Lloc web amb finalitats fraudulentes, o relacionats amb delictes penals o activitats il·lícites de cap tipus.

També es prohibeix enviar, usar o reutilitzar material il·legal, ofensiu, abusiu, indecent, difamatori, obscè o amenaçador de cap tipus, o que suposi una violació de drets de propietat intel·lectual, marques registrades, confidencialitat, privadesa o qualsevol altre dret, o sigui d'una altra manera injurioso o censurable para terceres parts, o el contingut de les quals contingui virus informàtics, propaganda política, contingut publicitari, correus en cadena, enviament massiu de correus o qualsevol altre tipus de "spam" i, en general, qualsevol tipus de molèstia o inconvenient innecessari.

L'Usuari es compromet a fer un ús lícit, diligent, honest i correcte de quanta informació o continguts tingui accés ben a través del Lloc web o Webs de tercers a les quals es tingui accés a través del links del Lloc web, i tot això sota els principis de la bona fe i amb respecte a tot moment a la legalitat vigent i als presents Termes i Condicions.

Igualment l'Usuari adquireix el compromís de no provocar ni maliciosa ni intencionadament danys o perjudicis que puguin menyscabar, alterar el propi Lloc web així com no introduir, ni difondre virus informàtics que puguin produir alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes integrants del Lloc web.

KOLUTÉ es reserva el dret a denegar l'accés al Lloc web o fins i tot cancel·lar comandes a Usuaris que facin un mal ús dels continguts i/o incompleixin qualsevol de les condicions que apareixen en el present document.

9.- Propietat Intel·lectual o Industrial

Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina www.kolute.org, el seu codi font, disseny, estructures de navegació i els diferents elements en ella continguts són titularitat de KOLUTÉ, a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, d'acord amb la legislació espanyola i europea aplicable.

KOLUTÉ informa que no concedeix llicència o autorització expressa o implícita alguna sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionada, directa o indirectament, amb els continguts inclosos en el Lloc web. Queda totalment prohibida la reproducció total o parcial dels continguts del Lloc web, ni tan sols mitjançant un hipervínculo, sense consentiment exprés i per escrit per part de KOLUTÉ. La utilització no autoritzada d'aquests continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

10.- Hipervíncles

Els hipervíncles continguts en el lloc web poden dirigir a pàgines Web de tercers. KOLUTÉ no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que s'entendran oferts exclusivament caràcter informatiu per part de KOLUTÉ, i que en cap cas impliquen relació, acceptació o respatller algun entre KOLUTÉ i les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

11.- Nul·litat parcial

En cas que qualsevol Clàusula dels presents Termes i Condicions sigui declarada nul·la, les altres Clàusules seguiran vigents i s'interpretaran tenint en compte l'esperit dels presents Termes i Condicions.

12.- Modificacions

La informació que apareix en aquest Lloc web és la vigent en la data de la seva última actualització. KOLUTÉ es reserva la facultat de modificar unilateralment els presents Termes i Condicions, així com la seva política de privadesa i qualsevol altra informació. L'entrada en vigor de les modificacions dels Termes i Condicions es produirà des del moment de la seva publicació en aquest Lloc web.

13.- Personalització de campanyes

L'Usuari és objecte d'una campanya aleatòria, per la qual cosa els termes relatius a l'enviament aplicables a cada comanda podran variar aleatòriament. Les dades personals de l'Usuari no seran tinguts en compte com a variable a l'hora de determinar les condicions particulars de cada comanda.

14.- Notificacions

Totes les comunicacions entre KOLUTÉ i l'Usuari relatives a la contractació de les comandes a través del Lloc web, es realitzaran per escrit i de conformitat amb els procediments de comunicació establerts en aquests Termes i Condicions per a cada cas en particular.

15.- Idioma

KOLUTÉ pot traduir els presents Termes i Condicions, la seva Política de Privadesa, o qualsevol altra norma operativa, política o procediment que pugui ser publicat en el Lloc web. La versió catalana serà la que prevalgui en cas de conflicte.

16.- Legislació aplicable i jurisdicció

Els presents Termes i Condicions estan sotmesos a la legislació espanyola. Les parts, de conformitat al Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, se sotmeten als Jutjats i Tribunals del lloc de residència de l'Usuari.

Així mateix, en virtut del que es disposa en el Reglament (UE) nº 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relatiu a la resolució de litigis en línia en matèria de consum, KOLUTÉ li informa que, en cas de controvèrsia, l'Usuari resident de la Unió Europea podrà acudir a la “Plataforma Online de Resolució de Conflictes” que ha desenvolupat la Comissió Europea, amb la finalitat d'intentar resoldre extrajudicialment qualsevol controvèrsia que es derivi de la prestació de serveis per part de KOLUTÉ.

Para a accedir a la “Plataforma Online de Resolució de Conflictes” pot fer-ho a través del següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

En qualsevol cas, KOLUTÉ fa constar a l'Usuari que disposa d'una Fulla de Reclamació mitjançant les quals vostè podrà formular qualsevol queixa o reclamació en relació amb els serveis prestats per KOLUTÉ.