Devolucions i dret de desistiment

L'Usuari podrà retornar a KOLUTÉ, sense cost algun, qualsevol producte que present un defecte de fabricació. Tenint en compte la naturalesa dels productes contractats, l'Usuari tindrà un termini d'un mes des que va tenir coneixement de la falta de conformitat del producte per comunicar a KOLUTÉ la seva falta de conformitat amb els mateixos. Si se superàs aquest termini qualsevol danys i perjudicis seran assumits per l'Usuari.

La devolució dels productes que presentin defectes de fabricació en els mateixos, no suposarà cap cost addicional per a l'Usuari.

Per formalitzar la devolució, l'Usuari haurà de contactar amb KOLUTÉ dins del termini concedit d'un mes, en el següent mail (info@kolute.org) indicant el producte o productes objecte de devolució, adjuntant una fotografia i una relació detallada dels defectes benvolguts en els mateixos.

Una vegada que KOLUTÉ hagi rebut la comunicació de l'Usuari, li informarà en el termini d'entre 3 –5 dies hàbils si escau o no la devolució del producte. En cas que procedeixi la devolució, KOLUTÉ indicarà a l'Usuari la forma de recollida o de l'enviament a les seves oficines/emmagatzemis del producte defectuós.

Les oficina/magatzem a les quals els Usuaris podran enviar el producte defectuós és la següent:

- Carrer Socors, 20A. Palma de Mallorca, 07002, Illes Balears. Espanya

Cada producte a retornar haurà de trobar-se sense usar i amb totes les seves etiquetes, embalatges i -si escau-, documentació i elements accessoris originals que vinguessin amb el mateix. Si no es procedís d'aquesta manera per part de l'Usuari, KOLUTÉ es reserva el dret a denegar la devolució.

Una vegada rebut el producte i constatats els defectes, KOLUTÉ donarà la possibilitat a l'Usuari de substituir el producte per un altre de les mateixes característiques, tret que aquesta opció resultés objectivament impossible o desproporcionada per KOLUTÉ.

En el cas que per motius de falta d'estoc no pogués procedir-se a l'enviament d'un altre producte d'idèntiques característiques, l'Usuari podrà triar entre resoldre el contracte (és a dir, la devolució dels imports pagats) o bé sol·licitar l'enviament d'un altre model <del mateix valor econòmic> que l'Usuari voluntàriament triï.

El lliurament del producte d'idèntiques característiques o del nou model que l'Usuari esculli, segons correspongui, es realitzarà en els propers 3-5 dies hàbils a explicar des de la data en què KOLUTÉ confirmés a l'Usuari la substitució del producte defectuós o l'enviament del nou model.

La substitució, l'enviament d'un nou model o la resolució de contracte no implicaran despeses addicionals per a l'Usuari. 

Si l'Usuari resolgués el contracte, KOLUTÉ durà a terme la devolució de la totalitat de l'import pagat a l'Usuari per la compra del producte defectuós (inclòs les despeses d'enviament).

KOLUTÉ informa als Usuaris que el termini de la devolució dels imports pagats dependrà del mètode de pagament que hagués utilitzat l'Usuari a l'hora de comprar el producte:

  • Si l'Usuari ha realitzat el pagament mitjançant targeta de crèdit/dèbit, KOLUTÉ li retornarà l'import pagat en un termini de 14 dies naturals des que l'Usuari va decidir resoldre el contracte.
  • Si l'Usuari ha realitzat el pagament mitjançant PayPal, KOLUTÉ li retornarà l'import pagat en un termini de 24-48 hores hàbils des que l'Usuari va decidir resoldre el contracte.

Desistiment

En el cas que l'Usuari no estigués conforme amb els productes rebuts en la seva comanda, l'Usuari, conforme a la Llei General per a la defensa dels Consumidors i Usuaris, disposarà d'un termini de catorze (14) dies naturals per retornar la totalitat de la comanda o, si ho preferís, podrà retornar qualsevol dels productes que integressin la comanda total i tot això sense penalització alguna i sense necessitat d'indicar els motius.

No obstant això, l'Usuari haurà de fer-se càrrec del cost directe de devolució a KOLUTÉ, tant si retorna la comanda per complet com si decideix retornar només alguns dels productes de la comanda.

Per formalitzar la devolució, haurà de contactar amb KOLUTÉ en el següent mail info@kolute.org. Rebuda aquesta comunicació, KOLUTÉ li indicarà la forma d'enviament de la comanda a les seves oficines o magatzems.

L'Usuari podrà enviar el producte a la següent oficina/magatzem de KOLUTÉ:

- Carrer Socors, 20A. Palma de Mallorca, 07002, Illes Balears. Espanya

KOLUTÉ no es fa responsable de l'empresa de missatgeria que l'Usuari contracti per a la devolució de la comanda. En aquest sentit, KOLUTÉ recomana a l'Usuari que exigeixi a l'empresa de missatgeria que li faciliti el justificant de lliurament una vegada el missatger hagi dipositat el producte en les oficines/emmagatzemis de KOLUTÉ, de manera que l'Usuari tingui constància que el producte ha estat lliurat correctament a KOLUTÉ.

Les despeses de la devolució de la comanda (com per exemple, despeses d'enviament a través d'empreses de missatgeria) seran assumits directament per l'Usuari.

El producte haurà de trobar-se sense usar i amb totes les seves etiquetes, embalatges i -si escau-, documentació i elements accessoris originals que vinguessin amb el mateix. Si no es procedís d'aquesta manera per part de l'Usuari o si el producte hagués sofert algun dany, l'Usuari accepta que el producte pugui sofrir una depreciació o que KOLUTÉ es pugui denegar la devolució.

Una vegada KOLUTÉ rebi la comanda i comprovi que es troba en bones condicions, KOLUTÉ procedirà a retornar la totalitat dels imports pagats per l'Usuari.

Si l'Usuari decidís retornar la comanda per complet, KOLUTÉ retornarà a l'Usuari la totalitat dels imports que aquest hagués pagat (inclòs les despeses d'enviament).

Si l'Usuari només desitgés retornar un o alguns dels productes que formaven part de la comanda, KOLUTÉ no podrà retornar-li les despeses d'enviament que l'Usuari ha pagat per la totalitat de la comanda.

KOLUTÉ informa als Usuaris que el termini de la devolució dels imports pagats dependrà del mètode de pagament que hagués utilitzat l'Usuari a l'hora de comprar el producte:

  • Si l'Usuari ha realitzat el pagament mitjançant targeta de crèdit/dèbit, KOLUTÉ li retornarà l'import pagat en un termini de 14 dies naturals des que l'Usuari va decidir resoldre el contracte.
  • Si l'Usuari ha realitzat el pagament mitjançant PAYPAL, KOLUTÉ li retornarà l'import pagat en un termini de 24-48 hores hàbils des que l'Usuari va decidir resoldre el contracte.

En qualsevol cas, KOLUTÉ retornarà els imports pagats com més aviat millor i, en tot cas, dins dels 14 dies naturals següents a la data en què l'Usuari hagi informat de la seva decisió de desistiment del contracte.