El present Avís Legal regula l'accés, navegació i ús del lloc web https://www.kolute.org (d'ara endavant el Lloc web).

Les condicions que s'estableixen en aquest Avís Legal són d'aplicació supletòria en el cas que l'empresa establís condicions particulars per a l'ús i/o contractació de serveis específics.

1.- DRET D'INFORMACIÓ

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de Julio, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, li informem que el Lloc web és titularitat de Càritas Diocesana de Mallorca, proveïda C.I.F. R-07000067-B i domicili social en Carrer Seminari 4, 07001, Palma de Mallorca (Illes Balears).

El projecte de Càritas Diocesana de Mallorca podrà ser denominat d'ara endavant com KOLUTÉ.

Pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del mail info@kolute.org.

2.- USUARIS

L'accés i/o ús al Lloc web li atribueix la condició d'Usuari, i accepta, des d'aquest accés i/o ús, el present Avís Legal.

3.- ÚS DEL LLOC WEB

El Lloc web pot proporcionar accés a multitud de textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions (d'ara endavant, "Continguts") pertanyents a l'empresa o a tercers als quals l'Usuari pot tenir accés.

L'Usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del Lloc web. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que, si escau, sigui necessari per accedir a Continguts o serveis que presti el Lloc web.

L'Usuari es compromet a fer un ús adequat dels Continguts i serveis oferts a través del Lloc web i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; i provocar danys en els sistemes físics i lògics del titular del Lloc web, dels seus proveïdors o de terceres persones, i introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

4.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d'aquest lloc web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva de Càritas Diocesana de Mallorca, i és a qui li correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos.

Per això i en virtut del que es disposa en el Reial decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'Abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, així com en la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques i la legislació complementària en matèria de propietat intel·lectual i industrial, queda prohibida la reproducció, transmissió, adaptació, traducció, distribució, comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, o qualsevol altra explotació i/o modificació, total o parcial, sense prèvia autorització expressa de Càritas Diocesana de Mallorca de qualsevol contingut inclòs en el lloc web.

KOLUTÉ no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el lloc web, els serveis o els continguts del mateix.

La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats pels usuaris és responsabilitat exclusiva dels mateixos, per la qual cosa l'usuari mantindrà indemne a KOLUTÉ de qualsevol reclamació de tercers derivada de la utilització il·lícita de continguts en el lloc web.

Així mateix l'usuari en proporcionar continguts (fotos, imatges) en aquest lloc web cedeix a KOLUTÉ amb caràcter gratuït, la totalitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial i qualsevol altres drets que l'usuari tingui sobre aquests continguts.

Tals drets inclouen el dret de reproducció, representació, difusió, transformació, distribució i comunicació pública de tot o part del contingut, per qualsevol procediment i en tots els formats o suports.

5.- RESPONSABILITAT I GARANTIES

KOLUTÉ declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins de les seves possibilitats i l'estat de la tecnologia, permetin el correcte funcionament del seu lloc web així com l'absència de virus i components nocius. No obstant això, KOLUTÉ no pot fer-se responsable de: (a) la continuïtat i disponibilitat dels continguts i serveis; (b) l'absència d'errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer; (c) l'absència de virus i/o altres components nocius; (d) els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat de KOLUTÉ.

KOLUTÉ podrà suspendre temporalment i sense previ avís, l'accessibilitat al lloc web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. No obstant això, sempre que les circumstàncies ho permetin, KOLUTÉ comunicarà a l'Usuari, amb antelació suficient, la data prevista per a la suspensió dels serveis.

KOLUTÉ no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços a altres pàgines web que es trobin en el lloc web, podent portar a l'Usuari a altres llocs web sobre els quals KOLUTÉ no té cap tipus de control, per la qual cosa l'Usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut i en les condicions d'ús que regeixin en els mateixos.

KOLUTÉ no es responsabilitza de l'ús que els usuaris puguin fer dels Continguts i serveis inclosos en el lloc web. En conseqüència, KOLUTÉ no garanteix que l'ús que els usuaris puguin fer dels continguts i serveis que si escau s'incloguin en el lloc web, s'ajustin al present Avís Legal, ni que ho facin de forma diligent.

6.- DURADA I MODIFICACIÓ

Les condicions del present Avís Legal estaran vigents fins que siguin modificades, podent KOLUTÉ efectuar aquests canvis que seran comunicats a l'Usuari.

KOLUTÉ podrà suprimir, afegir o canviar tant els continguts com els serveis que presta, així com la forma en la qual els mateixos apareguin localitzats o presentats. S'entenen com a vigents, les condicions que estiguin publicades al moment en el qual l'usuari accedeixi al lloc web de KOLUTÉ.

L'accés i/o l'ús del lloc web s'entendran com una acceptació per part de l'usuari de les condicions del present Avís Legal i, si escau, els canvis efectuats en les mateixes.