1.- Qui som?

Aquesta pàgina Web és una tenda gestionada per Càritas Diocesana de Mallorca (d'ara endavant "KOLUTÉ") dedicada a la venda de roba i complements realitzats en un taller de formació i producció per persones immigrants on troben un espai de formació en la confecció industrial.

Aquesta pàgina Web és titularitat de Càritas Diocesana de Mallorca amb CIF nombre R-0700067-B i amb domicili social a Mallorca, C/ Seminari, núm. 4 codi postal 07001 de Palma de Mallorca, Illes Balears 

Dades de contacte: Tel: 971 710 135 

Mail: info@kolute.org

2.- Informació i consentiment

Mitjançant l'acceptació de la present Política de Privadesa, l'usuari (d'ara endavant, el “Usuari” o els “Usuaris”) queda informat i presta el seu consentiment lliure, informat, específic i inequívoc perquè les dades personals que faciliti a través de la pàgina Web situada en la URL [https://www.kolute.org] (d'ara endavant, el “Lloc web”) siguin tractats per KOLUTÉ, així com les dades derivades de la seva navegació i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur.

L'Usuari ha de llegir amb atenció aquesta Política de Privadesa, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per facilitar la seva comprensió, podent l'Usuari determinar, de forma lliure i voluntària si desitja facilitar les seves dades personals a KOLUTÉ.

3.- Obligatorietat de facilitar les dades

Les dades sol·licitades en els formularis de la Web són amb caràcter general, obligatoris (tret que en el camp requerit s'especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats per les quals estan sent recaptats.

Per tant, si no es faciliten els mateixos o no es faciliten correctament no podran atendre's les mateixes, sense perjudici que podrà visualitzar lliurement el contingut del Lloc web.

4.- Amb quina finalitat tractarà KOLUTÉ les dades de l'Usuari?

Les dades personals facilitades a través del Lloc web seran tractats per KOLUTÉ conforme a les següents finalitats:

1.Dades facilitades per formalitzar una compra:

Gestionar, tramitar, enviar i donar seguiment a les compres realitzades.

Contactar amb l'Usuari per finalitzar la comanda si ha guardat el seu carret de compra o ha guardat productes en el seu carret de compra sense finalitzar el procés de pagament.

Realitzar enquestes de qualitat i de satisfacció.

Enviar comunicacions comercials personalitzades a l'Usuari sobre productes i serveis de KOLUTÉ o de Càrites Diocesana, per mitjans electrònics i/o convencionals, tret que l'Usuari s'oposi marcant la casella habilitada a aquest efecte en el Lloc web.

Enviar comunicacions comercials a l'Usuari, per mitjans electrònics i convencionals, sobre productes i serveis.

Efectuar anàlisi sobre la utilització del Lloc web i comprovar les preferències i comportaments de l'Usuari amb la finalitat de millorar la comunicació amb Usuaris del Lloc web.

2.Dades facilitades per a l'enviament de Newsletter:

Gestionar la subscripció i/o baixa de la Newsletter.

Enviar comunicacions comercials a l'Usuari per mitjans electrònics sobre productes i serveis de KOLUTÉ o de Càrites Diocesana.

Elaborar un perfil comercial, recorrent a fonts de tercers per oferir a l'Usuari productes i serveis d'acord amb els seus interessos, si l'Usuari ho autoritza marcant la casella habilitada a aquest efecte.

Efectuar anàlisi sobre la utilització del Lloc web i comprovar les preferències i comportaments de l'Usuari amb la finalitat de millorar la comunicació amb Usuaris del Lloc web.

5.- Quines dades de l'Usuari tractarà KOLUTÉ?

KOLUTÉ tractarà les següents categories de dades de l'Usuari:

1.Per formalitzar una compra:

Dades identificatives: nom, cognoms i DNI.

Dades de contacte: adreça de correu electrònic, número de telèfon i adreça de correu postal.

Dades de transacció de béns i serveis en KOLUTÉ: productes i serveis adquirits o sobre els quals l'Usuari mostris interès.

Dades econòmiques i financers: targeta bancària.

Dades de navegació.

2.Dades facilitades a través de formularis de contacte:

Dades identificatives: nom i cognoms.

Dades de contacte: adreça de correu electrònic, número de telèfon.

Altres dades: dades facilitades pels propis Usuaris en els camps oberts dels formularis disposats en el Lloc web. 

Dades de navegació. 

3.Dades facilitades per a l'enviament de Newsletter:

Dades identificatives: nom i cognoms.

Dades de contacte: adreça de correu electrònic.

Dades de navegació.

4.Dades facilitades per a l'obtenció de descomptes o per participar en promocions:

Dades identificatives: nom i cognoms.

Dades de contacte: adreça de correu electrònic, número de telèfon i adreça de correu postal.

Dades de transacció de béns i serveis en KOLUTÉ: productes i serveis adquirits o sobre els quals l'Usuari mostris interès.

Dades de navegació.

En cas que l'Usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar-li la informació continguda en la Política de Privadesa, eximint a KOLUTÉ de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, KOLUTÉ podrà dur a terme les verificacions periòdiques per constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin, conforme a la normativa de protecció de dades.

6.- Quin és la legitimació del tractament de les dades de l'Usuari per part de KOLUTÉ?

La legitimació del tractament de les seves dades personals, seran les següents:

1.-Dades facilitades per formalitzar una compra:

Execució del contracte, per gestionar, tramitar, enviar, donar seguiment a les compres realitzades i contactar amb l'Usuari per finalitzar la comanda si ha guardat el seu carret de compra o ha guardat productes en el seu carret de compra sense finalitzar el procés de pagament.

Interès legítim, per realitzar enquestes de qualitat i de satisfacció i, per a l'enviament de comunicacions comercials personalitzades, per mitjans electrònics i/o convencionals, sobre productes i serveis de KOLUTÉ.

Consentiment, per a l'enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics i convencionals, sobre productes i serveis de terceres entitats, ja sigui de Caritas Diocesana a la qual pertany KOLUTÉ o d'altres empreses col·laboradores.

Consentiment, per elaborar un perfil comercial, recorrent a fonts de tercers per oferir a l'Usuari productes i serveis d'acord amb els seus interessos. 

2.-Dades facilitades a través de formularis de productes fora d'estoc: 

Consentiment, per informar als Usuaris de la disponibilitat de productes sobre els quals es va interessar i que estaven  fora d’estoc.

Consentiment, per a l'enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics i convencionals, sobre productes i serveis de terceres entitats, ja sigui de Caritas Diocesana a la qual pertany KOLUTÉ o d'altres empreses col·laboradores.

Consentiment, per elaborar un perfil comercial, recorrent a fonts de tercers per oferir a l'Usuari productes i serveis d'acord amb els seus interessos.

3.-Dades facilitades a través de formularis de contacte: 

Consentiment, per gestionar, tramitar i donar resposta a les peticions, sol·licituds, incidències o consultes de l'Usuari.

Consentiment, per a l'enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics i convencionals, sobre productes i serveis de terceres entitats, ja sigui de Caritas Diocesana a la qual pertany KOLUTÉ o d'altres empreses col·laboradores.

Consentiment, per elaborar un perfil comercial, recorrent a fonts de tercers per oferir a l'Usuari productes i serveis d'acord amb els seus interessos.

4.-Dades facilitades per a l'obtenció de descomptes o per participar en promocions:

Consentiment, per gestionar la promoció i fer efectiu el descompte o la promoció.

Consentiment, per a l'enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics i convencionals, sobre productes i serveis de terceres entitats, ja sigui de Caritas Diocesana a la qual pertany KOLUTÉ o d'altres empreses col·laboradores.

Consentiment, per elaborar un perfil comercial, recorrent a fonts de tercers per oferir a l'Usuari productes i serveis d'acord amb els seus interessos.

Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents pel que l'Usuari podrà revocar solament un d'ells no afectant als altres.

Per revocar aquest consentiment, l'Usuari podrà contactar amb KOLUTÉ a través d'info@kolute.org

7.- Amb quins destinataris es compartiran les dades de l'Usuari?

Les dades de l'Usuari podran ser comunicats a:

Les Administracions Públiques en els casos previstos en la llei.

Càritas Diocesana de Mallorca sobre la base de l'interès legítim que confereix la normativa de protecció de dades, amb finalitats administratives.

8.- Transferències internacionals de dades

L'Usuari queda informat que KOLUTÉ té contractats els serveis de Google, Dropbox, Mailchimp els servidors dels quals es troben allotjats a EUA, la qual cosa implica una transferència internacional de dades. No obstant això, les transferències internacionals de dades es troben regularitzades posat que les entitats esmentades estan adherides al Protocol de Privacy Shield.

El servidor on està allotjada la web està allotjada en territori espanyol.

9.- Conservació de les dades

Les dades de l'Usuari seran conservats durant els següents terminis:

Dades facilitades per formalitzar una compra:

Les dades facilitades per gestionar, tramitar, enviar i donar seguiment a les compres realitzades es conservaran durant la relació contractual i, una vegada finalitzada la mateixa, durant el termini de prescripció de les accions legals que es puguin derivar de la mateixa.

Dades facilitades a través de formularis de contacte, seran conservats durant el termini necessari per donar tràmit i contestació a la seva sol·licitud i, una vegada finalitzat el mateix, durant el termini de prescripció de les accions legals derivades de la citada sol·licitud.

Dades facilitades per a l'enviament de Newsletter, seran conservats mentre l'Usuari no revoqui el consentiment prestat a aquest efecte.

Dades facilitades per a l'obtenció de descomptes o per participar en promocions, seran conservats fins que finalitzi la promoció i, una vegada finalitzada la mateixa, durant el termini de prescripció de les accions legals que es puguin derivar de la mateixa.

Dades utilitzades per a l'enviament de comunicacions comercials, seran tractats fins que l'Usuari s'oposi o arrebossat el seu consentiment.

10.- Comunicacions comercials i promocionals

Una de les finalitats per les quals KOLUTÉ tracta les dades personals proporcionades per part dels Usuaris és per remetre'ls comunicacions comercials amb informació relativa a productes, serveis, promocions, ofertes, esdeveniments o notícies rellevants per als Usuaris.

En cas que l'Usuari desitgi deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals per part de KOLUTÉ pot sol·licitar la baixa del servei enviant un email a la següent adreça de correu electrònic: info@kolute.org

11.- Responsabilitat de l'Usuari

L'Usuari:

Garanteix que és major de setze (16) anys i que les dades que facilita KOLUTÉ són veritables, exactes, complets i actualitzats. A aquests efectes, l'Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de tal forma que respongui a la seva situació real.

Garanteix que ha informat als tercers dels quals faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a KOLUTÉ per a les finalitats assenyalades.

Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a KOLUTÉ o a tercers.

12.- Exercici de drets

L'Usuari pot enviar un escrit a KOLUTÉ, a l'adreça indicada en l'encapçalat de la present Política, o bé per mitjà d'un correu electrònic a l'adreça info@kolute.org, adjuntant fotocòpia del seu document d'identitat, a qualsevol moment i de manera gratuïta, para:

Revocar els consentiments atorgats.

Obtenir confirmació sobre si en KOLUTÉ s'estan tractant dades personals que concerneixen a l'Usuari o no.

Accedir a les seves dades personals.

Rectificar les dades inexactes o incomplets.

Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

Obtenir de KOLUTÉ la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.

Sol·licitar la portabilitat de les dades facilitades per l'Usuari en aquells casos previstos en la normativa.

Interposar una reclamació relativa a la protecció de les seves dades personals davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en l'adreça C/ Jorge Juan, 6, 28001 - Madrid, quan l'interessat consideri que KOLUTÉ ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

13.- Mesures de seguretat

KOLUTÉ tractarà les dades de l'Usuari a tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el previst en la normativa d'aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats.

14.- Canvis

KOLUTÉ es reserva el dret de revisar la seva Política de Privadesa al moment que ho consideri oportú, en aquest cas es comunicarà als Usuaris. Per aquesta raó, li preguem que comprovi de forma regular aquesta declaració de privadesa per llegir la versió més recent de la Política de Privadesa de KOLUTÉ.

15.- Acceptació i Consentiment

L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de KOLUTÉ, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privadesa.